مشخصات پاک کننده ن - 310


نوعی صابون بر پایه الکیل آریل پلی گلیکول اتر می باشد.


خواص فیزیکی و شیمیایی

- ظاهر : مایعی شفاف کمی ویسکوز
- ماهیت یونی : غیر یونی
- PH : تقریبا خنثی
- فعالیت : به هر نسبتی در آب گرم و سرد حل می شود


خواص

بعنوان یک ماده خیس کننده، پخش کننده و معلق کننده چرک در آب و شتسشو استفاده می شود
روغن های روی الیاف و ناخالصی ها را به راحتی از بین می برد.


سازگاری با دیگر مواد افزودنی


معمولا با مواد افزودنی غیر یونی، کاتیونی و آنیونی و همچنین با رنگهای مستقیم، اسیدی و بازی سازگاری دارد.


کاربرد

برای شستشوی الیاف پنبه ای، پشم و الیاف مصنوعی و بعنوان عامل خیس کننده، ضمن آهارگیری پارچه پیشنهاد می شود. برفعالیت آنزیم مصرفی تاثیر نمی گذارد و کمک میکند ماده آهارگیر در داخل الیاف نفوذ کند .


مقدار مصرف


1 - 1.5 گرم در لیتر و برای الیاف کثیف 0.8 - 3 گرم در لیتر بهمراه 1 - 2 کربنات سدیم 0.5 - 1 بمدت زمان 40 - 70 درجه سانتیگراد .


شرایط نگهداری


حداقل یکسال در دمای معمولی


بسته بندی


در بسته های فلزی 200 کیلو گرمی